Ongedierte-Randstad Algemene Handelsvoorwaarden.


Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Ongedierte-Randstad aan derden gedaan, op alle door Ongedierte-Randstad in opdracht van derden verwerkte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Ongedierte-Randstad met derden aangegaan.
 2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden
 3. De koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle recht op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 1302 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen als bijvoorbeeld genoemd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek; Boek 6 (6.5.3.11) artikel 258 v (6.5.4.6) 265v. voor zover dit niet strijdig is met eventueel dwingend
 4. Indien de koper of opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Ongedierte-Randstad niet bindend voor zover deze afwijken van de
 5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Ongedierte-Randstad te eniger tijd toepasbaar/toegestaan ten voordele van koper of opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn naar beste weten door Ongedierte-Randstad gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens en gelden maximaal 3 maanden vanaf dagtekening
 2. De door Ongedierte-Randstad in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven betreffende maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn

Ongedierte-Randstad is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


Artikel 3: Opdrachten/overeenkomsten

 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Ongedierte-Randstad, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie te verrichten, een en ander in de ruimste
 2. Alle met Ongedierte-Randstad gesloten overeenkomsten worden eerst voor haar bindend na schriftelijke bevestiging door Ongedierte-Randstad, dan wel doordat Ongedierte-Randstad met de uitvoering van de opdracht is begonnen . Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Ongedierte-Randstad eerst, nadat en voor zover deze door Ongedierte-Randstad zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Ongedierte-Randstad overeenkomsten te hebben geaccepteerd, mits koper/opdrachtgever binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Ongedierte-Randstad met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft, is begonnen . Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd kan en mag namens Ongedierte-Randstad overeenkomsten
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Ongedierte-Randstad te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Ongedierte-Randstad hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens zou kunnen doen
 4. De door Ongedierte-Randstad gesloten abonnementen ter zake verzorging van begrijfshygiëne en ongediertebestrijding worden gekenmerkt door het gebruik van abonnementsjaren. De abonnementsduur vangt aan op de datum van sluiting overeenkomst, dan wel bij aanvang van de in het abonnement overeengekomen werkzaamheden, zulks ter keuze van Ongedierte-Randstad De abonnementsduur betreft minimaal de bij overeenkomst aangegane periode. De abonnementsduur wordt telkens automatisch met een gelijke periode verlengd, zonder dat dit enige aankondiging zijdens Ongedierte-Randstad behoeft. Opzegging van het abonnement dient uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de betreffende abonnementsperiode schriftelijk aangetekend te geschieden. De opzegging gaat dan in per het einde van de onderhavige abonnementsperiode. Ook na tijdige opzegging blijft opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit het abonnementen voortvloeiende

NB: Vervreemding van het abonnementsobject op welke wijze dan ook (bv verkoop, verhuur, opzegging huur en het geven in bruikleen) ontslaat koper niet van zijn abonnementsverplichtingen. Ook al heeft de nieuwe gebruiker geen belangstelling voor de dienstverlening van Ongedierte-Randstad.

Ontbinding is eerst mogelijk na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Ongedierte-Randstad.

 1. Een door Ongedierte-Randstad gesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van levering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door Ongedierte-Randstad weer ontvangen is, met in acht neming van de looptijd van de aangegane
 2. Alle met Ongedierte-Randstad gesloten overeenkomsten kunnen door haar op enig moment naar haar keuze overgedragen worden in financieel eigendom en/of economisch eigendom, dan wel ter exploitatie ervan, zonder dat dit de koper/opdrachtgever een rechtsgrond geeft op


Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper of opdrachtgever, ook in geval van schuld of nalatigheid van of namens Ongedierte-Randstad, haar personeel of andere hulppersonen die voor of in opdracht van Ongedierte-Randstad werken. Ongedierte-Randstad aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haarzelf, haar personeel of andere onder haar verantwoordelijkheid vallende personen.
 2. Alle schaden of nadele veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht, door wie dan ook (inclusief het personeel van Ongedierte-Randstad en andere hulppersonen) aan wie of wat dan ook toegebracht, komen ten laste van koper of opdrachtgever, die Ongedierte-Randstad waar nodig volledig heeft te vrijwaren voor aanspraken van
 3. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid van Ongedierte-Randstad en de daarmee corresponderende vrijwaringverplichtingen van de koper of opdrachtgever zijn algemeen en gelden ook ten gunste van haar personeel en de hulppersonen die onder de directie van Ongedierte-Randstad bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede voor onze eventuele adviseurs en
 4. Indien Ongedierte-Randstad wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 11.400,00 (zegge: elfduizend en vierhonderd euro).
 5. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever ten opzichte van Ongedierte-Randstad niet


Artikel 5: Levertijd en plaats van levering

 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Ongedierte-Randstad niet bindend.
 2. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper of opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst voortvloeien/
 3. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, echter zulks ter beoordeling van Ongedierte-Randstad, zal Ongedierte-Randstad in nader overleg treden met koper of opdrachtgever.
 4. Levering geschiedt af het bedrijf van Ongedierte-Randstad of een andere door Ongedierte-Randstad te bepalen
 5. Wanneer door Ongedierte-Randstad, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper of opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper of opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper of opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Ongedierte-Randstad. Een eventuele weigering van koper/opdrachtgever om toegang te verlenen tot het werkterrein; terreinen en omgevingen in de open lucht, lokaliteiten en bebouwing in de meest ruime zin des woord, ontheft de koper/opdrachtgever niet van verplichtingen als is aangegaan, waaronder begrepen de
 6. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit andere, met de opdracht samenhangende overeenkomsten voortvloeiende verplichting, is Ongedierte-Randstad gerechtigd, na de koper of opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld - zonder rechterlijke tussenkomst - de uitvoering op te schorten, zonder dat Ongedierte-Randstad tot enige schadevergoeding is gehouden.
 7. 1) Alle leveringen in de vorm van werkzaamheden ter zake bedrijfshygiëne en ongediertebestrijding geschieden aan het opgegeven te behandelen adres, tenzij uitdrukkelijk anders is
  • Alle handelingen, ten behoeve van het bij 1 genoemde, die in directe zin noodzakelijk zijn voor de goede realisatie zullen door Ongedierte-Randstad zelf, dan wel door haar aangestelde derden worden
  • De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er zijdens Ongedierte-Randstad na aankomst direct met de werkzaamheden kan worden begonnen . Daartoe moet o.a. de vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Wanneer door toedoen van de opdrachtgever wachttijd ontstaat, is Ongedierte-Randtad gerechtigd om de kosten hiermede gepaard gaande aan de opdrachtgever door te
  • De opdrachtgever is verplicht om zonodig alle benodigde materialen en gebruikelijke hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking te stellen van Ongedierte-Randstad ten behoeve van een adequate uitvoering van de

De behandelingsfrequentie vindt in onderling overleg plaats en geschiedt op basis van in redelijkheid vast te stellen omstandigheden en of wettelijke voorschriften dat ultimo ter beoordeling van Ongedierte-Randstad.

Excessieve omgevingsfactoren die de behandelingsfrequentie buitenproportioneel noodzaken geven Ongedierte-Randstad het recht om de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden en/of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Voor zover niet anders is overeengekomen wordt er op de door Ongedierte-Randstad geleverde diensten/werkzaamheden geen garantie gegeven.


Artikel 6: Transport en transportrisico

 1. De keuze van het transportmiddel is aan Ongedierte-Randstad.
 2. Het transport van de bij Ongedierte-Randstad bestelde goederen geschiedt voor rekening van koper of opdrachtgever. 1. Alle bij Ongedierte-Randstad bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer
 2. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper of
 3. Bij aankomst van de goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien dan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Ongedierte-Randstad, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben


Artikel 7: Prijzen en kost

 1. Voor iedere opdracht stelt Ongedierte-Randstad afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Ongedierte-Randstad te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de dan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Ongedierte-Randstad gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen met jaarlijks een minimum van prijsindexpercentage Nationale CPI Nederland alle
 2. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies
 3. Ongedierte-Randstad is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te
 4. Ongedierte-Randstad behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te


Artikel 8: Betalingscondities

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Ongedierte-Randstad toegezonden facturen te geschieden binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van
 2. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldverrijking, te geschieden ten kantore van Ongedierte-Randstad of op een door Ongedierte-Randstad aan te wijzen bank- of girorekening.
 3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Ongedierte-Randstad en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden


Artikel 9: Reclames

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Ongedierte-Randstad te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper of opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte
 2. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6 titel 5 afdeling 3 artikel 233 sub a. (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Ongedierte-Randstad te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn
 3. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Ongedierte-Randstad van oordeel is dat een klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper of opdrachtgever om aan Ongedierte-Randstad het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Ongedierte-Randstad
 4. Ongedierte-Randstad is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Ongedierte-Randstad, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft
 5. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Ongedierte-Randstad worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


Artikel 10: Vergoeding bij te late- of niet-betaling

Indien de betaling van de door Ongedierte-Randstad toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Ongedierte-Randstad , zonder enige ingebrekestelling, het recht de koper of opdrachtgever over het geheel door hem verschuldigd bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Ongedierte-Randstad verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 120,00 (zegge; honderd en twintig euro).


Artikel 11: Voorbehoud van eigendom

 1. Zolang een koper of opdrachtgever aan Ongedierte-Randstad geen volledige betaling -van de door Ongedierte-Randstad aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden - heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Ongedierte-Randstad.
 2. Indien een koper of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of werkzaamheden niet nakomt, is Ongedierte-Randstad zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Ongedierte-Randstad zonodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van Eventueel door Ongedierte-Randstad geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten,
 3. Ongedierte-Randstad behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden, etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Ongedierte-Randstad heeft


Artikel 12: Overmacht

 1. Overmacht ontslaat Ongedierte-Randstad van haar verplichtin*gen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Ongedierte-Randstad, zoals: ernstige stroringen in haar productieproces; oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege etc. Ongedierte-Randstad is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers,
 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst te gevolge van overmacht is Ongedierte-Randstad gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Ongedierte-Randstad, Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Ongedierte-Randstad genomen beslissing schriftelijk bericht


Artikel 13: Ontwerpbescherming

 1. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten, etc. wenst Ongedierte-Randstad de eventueel aanwezig auteursrechten en andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Ongedierte-Randstad is ten strengste verboden, tenzij Ongedierte-Randstad hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Ongedierte-Randstad ter zake gestelde voorwaarden volledig is
 2. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 13a gestelde houdt, maakt Ongedierte-Randstad zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van EURO 11.400,00 (zegge; elfduizend en vierhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding


Artikel 14: Zichtzendingen

Uitsluitend indien Ongedierte-Randstad dit Ongedierte-Randstad tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Ongedierte-Randstad geleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of andere door Ongedierte-Randstad aan te geven doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Ongedierte-Randstad te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden

 1. onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement te Utrecht, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, dat echter ter keuze van Ongedierte-Randstad.
 2. Indien enig artikel of subartikel van de Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere.


Ongedierte-Randstad jan2023